Vedtekter for Rustad skoles musikkorps

Vedtatt februar 2000
Godkjent med endringer i § 4.4. den 6. februar 2006, 29. mai 2017 og 24. mai 2018

§ 1 ORGANISASJON

Rustad Skoles Musikkorps (nedenfor kalt korpset) er stiftet den 8. oktober 1968. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet Oslo Krets av NMF.

Retningslinjer for korpset

Korpset følger følgende bestemmelser:

 • Musikantene kan være medlem i korpset til 31. juli det året de fyller 19 år.
 • Musikanter i korpset kan bli aspiranter i andre amatørkorps. Aspiranten skal likevel prioritere og oppfylle sine forpliktelser i Rustad Skoles Musikkorps
 • Det settes ingen aldersgrense oppad for opptak av aspiranter til korpset. Det settes ikke aldersgrense nedad, men rekruttene bør fortrinnsvis gå i grunnskolens andre klasse.

§ 2 FORMÅL

Rustad Skoles Musikkorps skal legge vekt på å utvikle medlemmenes musikalske ferdigheter i et trygt og inspirerende miljø.

Korpsets formål er å:

 • være et tilbud til barn og unge i skolekretsen om opplæring i utøvende musikk
 • vekke interesse for musikk og utvikle medlemmenes musikalske evner ved å lære dem bruken av et instrument, -alene og i samspill
 • fremelske glede over egen mestring
 • gjennom denne form for fritidsaktivitet søke å fremme et godt kameratskap blant medlemmene
 • ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene
 • bidra til at korpset styrker den lokale tilhørigheten i skolekretsen
 • arrangere egne konserter/stevner og delta i de korps-, krets- og forbundsstevner og musikkonkurranser som lar seg innpasse i korpsets program
 • være en del av det aktive lokale kulturtilbudet for barn og unge i bydelen

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i NMF.

3.2 Aspiranter

Aspiranter må gjennomgå en opplæring som fastsettes av dirigent og instruktør.

Etter innstilling fra korpsets dirigent og instruktør kan aspirant(er) bli tatt opp i samspill. Styret kan, hvis de finner det nødvendig, påvirke opptak av aspiranter til korpset.

3.3 Forutsetninger for medlemsskap

 • Alle medlemmer plikter å følge korpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 • Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskaps-opplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. Styreverv i korpset krever medlemskap i NMF.
 • Musikantene skal øve regelmessig hjemme og møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd.
 • Instrumenter, uniformer og annet utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. Oppstår tvil om ansvarsforholdet er styrets avgjørelse bindende.
 • Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.
 • Foresatte skal delta på loppemarked og andre aktiviteter som gir inntekter til korpset. Kontingenten dekker ikke kostnadene til instruktører og dirigenter. Derfor er dugnadsinntekter en forutsetning for drift av korpset. 

3.4 Rapporteringsplikt og kontingent

 • Korpsåret følger kalenderåret.
 • Medlemmene er forpliktet til å betale fastsatt kontingent.
 • Det betales et engangsgebyr for lån av instrument og uniform.
 • Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall pr. 1.november. Korpsets regnskapsår er fra 01.01 – 31.12
 • Er det sosiale grunner til stede, kan styret redusere eller frafalle kontingenter og andre utgifter til et medlem.
 • Korpset kan utarbeide regler for æresmedlemskap som må vedtas på årsmøtet.

3.5 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til korpsets styre. Fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset.

3.6 Suspensjon og eksklusjon

 • Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.
 • Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 • I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 • Før vedtak om eksklusjon/suspensjon blir fattet skal foresatte ha skriftlig melding om saken. De skal først gis anledning til å la medlemmet slutte frivillig, og hvis de ønsker dette skal de gis anledning til å uttale seg.
 • Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§ 4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30.06.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av korpsets medlemmer/foresatte krever det.
 3. Innkalling til årsmøtene skal sendes skriftlig senest 2 uker før møtet.

Sammen med innkalling til det ordinære årsmøtet skal det sendes ut forslag til årsberetning og revidert regnskap.

Med unntak av forslag om vedtektsendringer(jf.§ 10) skal forslag som ønskes behandlet på årsmøtet være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer/foresatte og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
 • Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
 • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke med stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 1. Følgende har tale- og forslagsrett:
 • Medlemmer som ikke er fylt 15 år
 1. Følgende har talerett:
 • Representanter fra NMF
 • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte være
 1. Gyldig vedtak krever flertall, mer enn halvparten av de gitte stemmene.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Navneopprop
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
  5. Valg av møteledelse
  6. Valg av møtesekretær
  7. Valg av protokollunderskrivere
 1. Godkjenning av årsmelding
 2. Godkjenning av revidert regnskap
 3. Godkjenning av årsplan og budsjett, herunder medlemskontingent
 4. Saker fremmet av styret og medlemmer
 5. Valg:
  1. Årsmøtet velger styre som skal bestå av 6 medlemmer.
  2. Det skal velges en leder og en kasserer. Utover dette konstituerer styret seg selv i forhold til aktuelle ansvarsområder.
  3. Leder velges for ett år. De øvrige i styret velges for to år.
  4. 1 revisor velges for ett år
  5. 2 medlemmer i valgkomite velges for ett år. Lederen velges særskilt.

De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.

Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§ 5 STYRET

5.1 Fullmakter

 • Styret administrerer og leder korpset, og forbereder alle saker som skal behandles på års- og medlemsmøter. De påser at alle vedtak som blir fattet blir etterkommet.
 • Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 • Alle utbetalinger skal underskrives av leder og kasserer.
 • Innkjøp/reparasjoner over en sum bestemt av styret, skal behandles av styret.
 • Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter

5.2 Innkalling til styremøter – beslutninger

 • Styret innkalles til møte når leder eller minst 3 medlemmer finner det nødvendig. Dirigent kan møte når det er saker hun/han ønsker å drøfte med styret. Vedkommende har ikke stemmerett.
 • Musikantenes tillitsvalgte møter med tale- og forslagsrett.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet utsettes saken til neste styremøte. Hvis det også her er stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
 • Styrevedtak skal protokollføres. Vedtak skal gjøres kjent for medlemmene med jevne mellomrom.

5.3 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hvert korpsår.

Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 

5.4 Personalansvar

 • Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Det skal foreligge kontrakt/instruks for stillingene som skal være signert av begge parter.
 • Hvis korpsets dirigent er opptatt med annet arbeid, skal styret informeres, og han/hun ordner med kompetent stedfortreder.

§ 6 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

§7 KOMITEER

7.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4 e).

§8 UENIGHETER/TVISTER

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 • Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall av dem som har møterett i årsmøtet. Er mindre enn 2/3 av de stemmeberettigede til stede ved annen gangs behandling, vedtas oppløsning ved ¾ flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.
 • Hvis korpset oppløses, velger årsmøtet fem medlemmer til å forvalte korpsets eiendeler. Disse fem medlemmene kontakter straks kretsstyret, og sammen skal de forsøke å gjenopprette korpset. Lykkes ikke dette innen 3 år fra oppløsningen tilfaller korpsets eiendeler Oslo krets av NMF eller Oslo kommunale musikkskole.
 • Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via Oslo krets av NMF senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

 • Endringer av vedtektene kan bare besluttes av et årsmøte eller ekstraordinært møte. Det kreves 2/3 flertall.
 • Vedtektsendringer er først gyldige etter at kretsens godkjenning foreligger.
 • Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 14 dager før møtet.

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra den dato de er mottatt i godkjent form fra Oslo krets av NMF (se vedlegg)